AVIZU

01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
 
 
 
 
11
 
12
 
Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), liu husi Gabinete Visereitora Asuntu Estudantis (VRAE) informa ba estudante sira UNTL ne’ebé admitidu ba Bolsa Hakbi’it, atu bele hakbesik-an ba Gabinete Fundu Desenvolvimentu Kapital Umanu (FDCH) nian hodi submete rekezitu sira.
Rekizitu sira hanesan, Foto Koloridu Medida 3x4 tahan 1, Kopia Kartaun Eleitorál koloridu tahan 1no Kopia Konta Bankária koloridu, data ikus submisaun iha loron 5 fulan Novembru 2021.
Informa mos ba benefisiáriu Bolsa Hakbi’it ne’ebé seidauk asina kontratu, atu bele hakbesik an ba Gabinete FDCH hodi asina termu kontratu, no loron ikus ba asina kontratu 29 Outubru 2021.
Avizu kompletu no lista naran bele haree iha dokumentu aneksu, ka bele haree iha kuadru avizu kada fakuldade no kuadru avizu FDCH nian.
Média UNTL 📝: