Category: Documentos Importantes
Files:
pdf.png Informasaun kona-ba Asesu Ensinu Superior Púkliku ba Tinan Akadémiku 2021 HOT
Created: 2020-09-30
Size: 237.32 KB
pdf.png Manual Académico do Estudante
Created: 2016-10-29
pdf.png Código de Conduta
Created: 2016-10-29
pdf.png Regulamento para Orientação Académica
Created: 2016-10-29
pdf.png Regulamento Académico da UNTL
Created: 2016-10-29
pdf.png Estatuto das Associações Académicas
Created: 2016-10-29
pdf.png Estatuto das Faculdades
Created: 2016-10-29
pdf.png Estatuto da UNTL
Created: 2016-10-29