Avizu Konkursu Públiku

Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) hamutuk ho Komisaun Funsaun Públika (KFP), loke konkursu públiku ba kategoria/grau mak hanesan; Tékniku Profésional/Grau C (vaga 10), Tékniku Profésional/Grau D ( vaga 19), Tékniku Administrativu/Grau E (vaga 4), no Assistente Administrativu/Grau F (vaga 4).
 
Ba interesadu sira, bele haree informasaun kompletu no termu referensia ba kada vaga iha avizu no dokumentu aneksu (bele download iha link tuir mai):
 
 
Média UNTL 📝 / DNRU
 
74 No Ref CPI 74 2022 AA Grau F
74 No Ref CPI 74 2022 AA Grau F2
74 No Ref CPI 74 2022 AA Grau F3